Jaarverslag 2013 Print

> Visie en strategie

Samen van afval geschiedenis maken. Daar streven we met onze aangesloten gemeenten naar. Onze strategie moet leiden tot een reductie van het restafval: 10 kilo per inwoner per jaar in 2030. We noemen dat de weg naar een afvalvrije maatschappij. In 2013 is op verschillende vlakken enorme vooruitgang geboekt. De inwoners van de gemeenten hebben daaraan geweldig bijgedragen. Niet alleen is de hoeveelheid huishoudelijk restafval flink afgenomen. Ook worden waardevolle stromen steeds beter gescheiden gehouden. Die zamelen we apart in, zodat ze kunnen worden hergebruikt. Met het gescheiden houden van afvalstromen herwinnen we niet alleen grondstoffen, we leveren ook een bijdrage aan het verder terugdringen van CO2.

Nieuwe strategie

In 2013 hebben we gewerkt aan een nieuwe strategie. Die borduurt voort op de huidige strategie, maar geeft nieuwe richtingen aan, onder andere door verbreding van het takenpakket. Daarbij denken we aan vergroting van bewonersparticipatie en verdere activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het nieuwe strategieplan wordt in 2014 aan de aandeelhouders voorgelegd.

Kunststofakkoord

Circulus en Berkel Milieu ondertekenden in 2013 het nationale ‘ketenakkoord kunststofkringloop’. We geven daarmee aan dat we ons de komende jaren actief inzetten om het hergebruikpercentage van kunststof verpakkingsafval te verhogen naar 85 procent. Nu vindt het sorteren en aanleveren van kunststof verpakkingsafval nog plaats onder de verantwoordelijkheid van producentenorganisatie Nedvang; vanaf 2015 gebeurt dat onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Om in de toekomst kunststof verpakkingen toch zo dicht mogelijk bij huis te kunnen laten sorteren, besteden we samen met andere partijen in 2014 de sortering en de vermarkting aan.

Circulus en Berkel Milieu willen het hergebruikpercentage van kunststof verpakkingsafval verhogen naar 85 procent.

Samenwerking IOK De Kempen

In 2013 hebben we een overeenkomst getekend met het Vlaamse IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) Afvalbeheer. Kennis delen, inschrijven op Europese projecten en het gezamenlijk vermarkten van grondstoffen zijn de voornaamste doelen van de samenwerking. De overeenkomst heeft in eerste instantie een looptijd van twee jaar.