Jaarverslag 2013 Print

> Epe

In 2013 is minder afval door de Epenaren aan Circulus aangeboden dan in het jaar ervoor. De hoeveelheid restafval bleef gelijk, maar de gescheiden ingezamelde stromen namen af. Hierdoor daalde het scheidingspercentage.

Ontwikkeling afvalbeheer

De gemeenteraad heeft eind 2013 een nieuw afvalbeleidsplan vastgesteld. Centraal daarin staat een betere afvalscheiding door maatregelen en communicatie. In de loop van 2014 wordt een driewekelijkse cyclus van inzamelen ingevoerd.

Hoeveelheid afval

Epenaren leveren met gemiddeld 590 kilo afval, in vergelijking met de regio, veel aan bij Circulus. Vooral de omvang van het restafval en gft ligt boven het gemiddelde in verhouding tot andere gemeenten. Verwacht wordt dat met een driewekelijkse inzameling de hoeveelheid substantieel zal afnemen.De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner van Epe, afgezet tegen het landelijk gemiddelde ().

Gescheiden afval

De hoeveelheid afval die gescheiden wordt aangeleverd is met een procentpunt afgenomen tot 59 procent. Daarmee drijft de afvalscheiding in Epe weg van de nationale doelstelling voor 2015 van 65 procent. Het scheidingspercentage in de gemeente vertoonde over de afgelopen tien jaar gemiddeld een lichte stijging.Ontwikkeling scheidingspercentage, het deel van het afval dat inwoners van Epe scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

Het ingeleverde restafval inclusief grofvuil was in 2013 met 243 kilo per inwoner vergelijkbaar met het jaar ervoor. De afgelopen negen jaar laat een zeer geleidelijke daling zien. De doelstelling is om de hoeveelheid restafval in 2014 ten opzichte van 2009 met 40 procent te verminderen. Dat kan ook zeker, want het restafval exclusief grofvuil (235 kilo) bestaat voor bijna driekwart uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou worden.Gemiddelde samenstelling van het restafval (235 kg) van een inwoner van Epe in 2013.