Jaarverslag 2013 Print

> Resultaten afvalinzameling

Hoeveelheid afval

De hoeveelheid afval die in het verzorgingsgebied van Circulus en Berkel Milieu ontstaat, nam in 2013 met 10 procent af. Gemiddeld boden inwoners in de regio 422 kilo gescheiden en ongescheiden afval en reststromen aan. De scherpe daling is vooral het gevolg van de invoering van diftar in drie van de acht gemeenten. Vooral het restafval is bij die gemeenten aanzienlijk minder dan in de jaren ervoor.

Ruim tien jaar geleden daalde het afval dat de inwoners aanboden ook sterk. Ook toen was invoering van een gedifferentieerde vorm van afvalstoffenheffing een belangrijke oorzaak. Daarna nam de hoeveelheid weer toe. Dat werd onder andere veroorzaakt doordat nieuwe gemeenten zich bij Circulus en Berkel Milieu aansloten, die bij toetreding een hogere hoeveelheid afval per inwoner kenden dan gemiddeld in de regio. Overigens zijn er ook verschillende andere factoren die van invloed zijn op het aanbod aan afval. Vooral bepalend is de economische situatie bij de huishoudens in de regio.
 

Inwoners in de regio gooien steeds minder afval en reststromen weg.

De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Het aanbod aan afval in de regio loopt per gemeente bijvoorbeeld uiteen van gemiddeld 375 tot bijna 600 kilo per inwoner. Ook de samenstelling verschilt aanzienlijk. De grootste verschillen worden veroorzaakt door een andere stedelijkheid van de gemeenten en het type afvalstoffenheffing.
  

Totale hoeveelheid afval in 2013 per inwoner verdeeld in drie hoofdstromen.