Jaarverslag 2013 Print

> Resultaten afvalinzameling

Gescheiden afvalstromen

Terwijl het ongescheiden afval (restafval en grofvuil) in 2013 met 21 procent afnam, nam ook het gescheiden afval af. Er werd 3 procent minder van ingenomen dan in 2012 tot een totaal van gemiddeld 267 kilo per inwoner in de regio. Grote verschillen tussen de her te gebruiken stromen deden zich niet voor; het gft nam iets af, terwijl de ingenomen hoeveelheid kunststof verpakkingen relatief het meeste toenam.
De volgende grafieken geven voor een aantal belangrijke stromen de resultaten weer.

Groente-, fruit- en tuinafval


 

Het ingezamelde gft kent een wisselend verloop. Dat laat zich deels verklaren uit het aanbod aan tuinafval dat beïnvloed wordt door het weer. Daarnaast heeft de invoering van een nultarief op gft bij diftar-gemeenten een positief effect.


 

Het gft dat in 2013 werd aangeboden, verschilt sterk per gemeente. Vooral stedelijke gebieden bieden minder tuinafval aan. Of meer gft ingezameld kan worden, is afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.

 

Papier en karton


 

Het aangeboden oud papier en karton fluctueert sterk. Een bepalende factor is onder andere de conjunctuur. In economisch mindere tijden neemt het verbruik van papier sterk af. De verwachting is dat het papierverbruik door opkomst van ICT afneemt. De invoering van diftar of extra inzamelvoorzieningen verhoogt het aanbod.
 

Het ingezamelde papier en karton varieert in 2013 per gemeente enigszins. Het laagste niveau lag op 59 kilo, het hoogste op 75 kilo per inwoner. Of meer oud papier en karton gescheiden ingezameld kan worden, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.
 

Glas 

Het aangeboden verpakkingsglas laat een geleidelijke toename zien. Glas is een verpakkingsmateriaal dat zeer geschikt is voor specifieke producten. Hierdoor zijn de verschillen tussen de jaren minder groot.


 

Het aanbod aan verpakkingsglas in 2013 verschilt niet veel per gemeente: van 23 kilo tot 29 kilo per inwoner. Of er meer glas gescheiden ingezameld kan worden, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.

 

Kunststof


 

Sinds 2008, toen de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmaterialen in enkele gemeenten begon, is de ingezamelde hoeveelheid aanzienlijk toegenomen. Inmiddels zamelen alle gemeenten plastic apart in. De verwachting is dat de gemiddelde hoeveelheid per inwoner de komende jaren zal toenemen.


 

De aangeboden hoeveelheid kunststof verpakkingen varieert in 2013 per gemeente van 11 kilo tot 21 kilo per inwoner. Het restafval bestaat nog voor een aanzienlijk deel uit plastic afval. In alle gemeenten zit er nog meer plastic afval in het restafval dan dat er aan materiaal gescheiden wordt ingezameld.

 

Overige materialen


 

De hoeveelheid gescheiden aangeboden overige materialen is in de loop van de jaren gestaag toegenomen. Het zijn overwegend de stromen die worden gebracht naar milieustraten, drankpakken en wit- en bruingoed. De stijgende lijn kan verklaard worden uit een toename van voorzieningen voor de gescheiden inzameling, intensievere communicatie en aanvullend beleid. De daling van het afgelopen jaar houdt gelijke tred met de afgenomen totale hoeveelheid afval. 

Het totaal aan overige materialen dat door inwoners in 2013 werd aangeboden verschilt sterk per gemeente. De verschillen zijn deels te verklaren uit het gemak waarmee bij een gemeente van een voorziening gebruik kan worden gemaakt, de tarifering voor brengstromen bij een gemeente en ook of materialen ergens anders dan bij de gemeente kunnen worden aangeboden.