Jaarverslag 2013 Print

> Corporate Governance Code

Transparant

Circulus en Berkel Milieu hebben een Corporate Governance Code voor het bestuur van het bedrijf. Hoewel Circulus en Berkel Milieu  eigendom zijn van de aangesloten gemeenten, en een dergelijke code geldt voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen, willen Circulus en Berkel Milieu op deze manier naar buiten toe transparant zijn over de manier waarop we de onderneming besturen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Circulus en Berkel Milieu NV bestaat uit vijf onafhankelijke leden, die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd worden. De raad benoemt uit de eigen leden en een voorzitter. De statuten van Berkel Milieu NV bepalen dat de RvC toezicht houdt op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Circulus en Berkel Milieu NV. Ook bewaakt de raad de naleving van wet- en regelgeving en de waarborging van de continuïteit van de onderneming. In het bijzonder ziet de RvC toe op de strategie van de onderneming, de risico’s die daaraan verbonden zijn en op de financiële verslaglegging. De RvC kent een audit- en een remuneratiecommissie.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 26 november 2009 de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen als volgt vastgesteld:

                                                                                                                                                                                                                  Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de 'loonvoet marktsector' van het Centraal Plan Bureau.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Ava) komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De Ava stelt de begroting en de jaarrekening vast, beoordeelt het beleid van de directie en het toezicht door de RvC. De Ava neemt besluiten met een meerderheid van stemmen.

Risicobeheersing, interne controle en externe accountant

Zoals vastgelegd in het directiereglement, is het bestuur verantwoordelijk voor de financiële vastlegging en het systeem van risicobeheersing en interne controle. Structurele maatregelen om risico’s te beperken en te beheersen zijn ingebouwd in de bedrijfsprocessen. Daarbij is aandacht voor bijvoorbeeld vergunningen, veilig werken, keuringen, wet- en regelgeving en arbeidsomstandigheden. Doordat de ICT steeds meer centraal geregeld is, is de aansturing van alle soft- en hardware die gebruikt wordt binnen ons bedrijf, overal hetzelfde en beter beheersbaar.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van ons bedrijf wordt doorgelicht en verbeterd via de structuur van de ISO 9001-norm. Daarnaast voeren externen jaarlijks een onderzoek en controle uit voor de ISO-certificering en de jaarrekening. De interne beheersing van Berkel Milieu is gebaseerd op onze planning- en controlcyclus, waarin periodieke rapportage van zowel hoeveelheden als financiën is vastgelegd. Aan de hand van de resultaten daarvan kan waar nodig actie worden ondernomen.

Door de flexibele schil van ons medewerkersbestand kunnen schommelingen in het werkaanbod worden opgevangen. Daardoor kunnen wij inspelen op bijvoorbeeld seizoensinvloeden. De scholingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en het  integriteitsbeleid zorgen voor een goede arbeidsomgeving.

Openbare informatie

De profielschets, het rooster van aftreden van de RvC en de reglementen van de auditcommissie en remuneratiecommissie worden op verzoek toegezonden.